Oferta

STRZALA_LUKRE


Oferujemy usługi księgowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzonych w dowolnej formie prawnej. Rozliczamy Ryczałt Ewidencjonowany, Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Księgi Handlowe zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, tym m.in.:

• Prowadzenie bieżących zapisów w ewidencji Ksiąg Handlowych, Księgi Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu Ewidencjonowanego, Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT), Przygotowywanie zestawienia obrotów i sald,
• Sporządzanie rachunku wyników, bilansu aktywów i pasywów,
• Zamykanie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego,
• Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
• Sporządzanie rocznych rozliczeń działalności,
• Sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu,
• Obliczanie miesięcznych zaliczek podatkowych w zakresie podatku dochodowego, zgodnych ze stanem wynikającym z zapisów księgowych
• Sporządzanie deklaracji podatkowych
• Utrzymywanie stałego kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Skarbowymi oraz GUS w celu zapewnienia prawidłowej obsługi księgowej
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
• Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
• Przygotowanie przelewów na zaliczkę na podatek dochodowy, podatek VAT
• Służenie bieżącym doradztwem w zakresie księgowym i podatkowym wynikającym z normalnej działalności Firmy Klienta

Oferujemy pełen zakres usług kadrowo-płacowych. Naliczamy wynagrodzenia Twoich pracowników, rozliczamy ZUS. Zgodnie z Twoimi potrzebami przygotowujemy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, a także prowadzimy akta osobowe. W ramach Obsługi Pracowników oferujemy m.in.:

• Naliczanie list płac dla pracowników
• Wystawianie świadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
• Prowadzenie dokumentacji kadrowej
• Ustalanie prawa do urlopów wraz z prowadzeniem kartoteki urlopowej
• Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę
• Przygotowanie świadectw pracy
• Obsługa umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, inne)
• Sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dla pracowników Klienta
• Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń
• Sporządzanie deklaracji PIT-4R
• Przygotowanie rocznych informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla pracowników (PIT-11) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
• Usługi doradztwa w sprawach kadrowo-płacowych

Pomożemy Ci przy zakładaniu i rejestracji Państwa działalności lub spółki. Jeśli będzie taka potrzeba uzyskamy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US, a także przygotujemy niezbędne dokumenty do kredytu. W ramach Wsparcia w Biznesie oferujemy m.in.:

• Pomoc przy zakładaniu i rejestracji Firm,
• Uzyskiwanie zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US,
• Uzyskiwanie odpisów z KRS,
• Reprezentację Klienta przed urzędami takimi jak urzędy skarbowe, statystyczne, organami kontroli skarbowej, ZUS, PIP, KRS i saldami,
• Przygotowywanie dokumentów kredytowych oraz współpraca z bankami w zakresie kompletowania dokumentacji związanej z wnioskiem o udzielenie kredytu,
• Przygotowywanie danych niezbędnych do opracowania planów finansowych,

STRZALA_LUKRE